Recyklace solárních panelů: Jak funguje a proč je důležitá?

Recyklace solárních panelů: Jak funguje a proč je důležitá?

Recyklace solárních panelů je proces, který umožňuje získat cenné materiály z nepoužitelných nebo starých solárních panelů. Tato recyklační metoda je důležitá z mnoha důvodů.

Prvním důvodem je ochrana životního prostředí. Solární panely obsahují různé druhy materiálů, jako je sklo, kovy a polovodiče. Tyto materiály mohou být toxické a nebezpečné pro životní prostředí, pokud jsou neodpovídajícím způsobem zlikvidovány. Recyklace solárních panelů umožňuje bezpečné a odpovědné zpracování těchto materiálů.

Dalším důvodem pro recyklaci solárních panelů je získání cenných surovin. Solární panely obsahují například měď, hliník a křemík, které lze znovu využít při výrobě nových panelů nebo jiných produktů. Tím se snižuje spotřeba nových surovin a dopad na životní prostředí spojený s jejich těžbou.

Proces recyklace solárních panelů zahrnuje sběr použitých panelů, rozložení na jednotlivé komponenty a následné zpracování. Odpadní materiály jsou tříděny a recyklovány tak, aby se minimalizoval environmentální vliv. Zpracované materiály jsou posléze využity v rámci nových technologií.

Celkově lze tedy říci, že recyklace solárních panelů je důležitá jak z hlediska ochrany životního prostředí, tak z ekonomického hlediska. Pomáhá minimalizovat množství odpadu, snižuje spotřebu nových surovin a přispívá ke zvyšování udržitelnosti solární energetiky.

ZDARMA – cenová nabídka na fotovoltaiku

Solární energie je jedním z nejrychleji rostoucích zdrojů čisté energie, ale co se děje se starými panely? Životnost solárních panelů je přibližně 30 let. S rostoucím počtem solárních panelů, které se v Česku každoročně prodávají a instalují, je jen otázkou času, kdy se velké množství panelů ocitne na konci své životnosti a bude muset být zlikvidováno. Recyklace solárních panelů je zatím v počáteční fázi, ale s tím, jak se trh s obnovitelnými zdroji energie stále rozšiřuje, budou recyklační procesy hrát stále důležitější roli.

Hlavní poznatky o recyklaci solárních panelů


 • S koncem životnosti panelů se bude odpad z panelů nadále hromadit.
 • Existují tři základní typy recyklace solárních panelů: opětovné použití, mechanickéa chemické/tepelné.
 • Recyklace solárních panelů je v Evropě ve srovnání s USA mnohem pokročilejší – je to především díky politickým strukturám v zámoří, které vyžadují, aby výrobci své panely recyklovali.

Recyklace solárních panelů je důležitá pro budoucnost solární energie

Solární energie je levná, bez fosilních paliv a emisí a podporuje úsilí o udržitelnost. Je však důležité si uvědomit, že přibližně po 30 letech začne u mnoha krystalických křemíkových solárních panelů docházet k výraznému poklesu výroby energie. Může tedy nastat čas na jejich výměnu nebo úplnou likvidaci. Každým rokem bude končit životnost stále většímu počtu panelů (někteří odborníci se domnívají, že budeme muset 80 milionů tun odpadu ze solárních panelů do roku 2050.). Již nyní začínají být staré panely problémem, protože většina z nich končí na skládkách, kde se z nich mohou uvolňovat toxiny škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví.

Recyklace solárních panelů je prospěšná pro životní prostředí

Stejně jako každý vyrobený výrobek je i likvidace solárních panelů stěží šetrná k životnímu prostředí. Těžké kovy v solárních článcích, jako je kadmium a olovo, se mohou stát nebezpečným odpadem, pokud nejsou recyklovány nebo správně zlikvidovány. Kromě toho mohou nedbale vyhozené solární panely skončit na velkých skládkách (jako většina z nich v současné době kvůli počátkům procesu recyklace solárních panelů). Recyklací solárních panelů můžeme zabránit tomu, aby se škodlivé materiály dostaly na skládky a do životního prostředí..

Recyklace solárních panelů znovu využívá vzácné a drahé prvky

Kromě ochrany životního prostředí bude mít recyklace solárních panelů také ekonomický dopad. Některé vzácné prvky ve fotovoltaických (FV) článcích, jako je gallium a indium, se z prostředí časem vyčerpávají. Pokud bychom dokázali tyto cenné materiály získat zpět, mohli bychom zachovat jejich omezené množství, které je na Zemi k dispozici, a nadále je používat pro fotovoltaické panely a další výrobky. Studie Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie (IRENA) z roku 2016 navíc odhaduje, že do roku 2050 by se recyklací solárních modulů mohlo získat 15 miliard dolarů. Recyklací solárních panelů můžeme zachovat důležité materiály, které se mohou vrátit do nových výrobků z panelů, čímž se zmírňuje omezení dodavatelského řetězce a v konečném důsledku snížení náklady na solární energii.

Jaké části solárních panelů lze recyklovat?

Solární panely se skládají z několika součástí, včetně:

 • křemíkových solárních článků
 • Kovové rámy
 • Skleněné tabule
 • Dráty
 • Plexi

Hned je jasné, že mnoho základních komponent fotovoltaických panelů lze recyklovat samostatně. Kov, sklo a měděné vodiče lze recyklovat a znovu použít. Křemíkové články, které jsou pro výrobu elektřiny nejdůležitější, jsou trochu jiný příběh. Křemíkové destičky sice nelze recyklovat jako sklo a plast, ale některé specializované recyklační společnosti mohou křemíkové články znovu použít tak, že je roztaví a křemík a různé kovy v nich obsažené znovu získají.

Technicky vzato jsou všechny součásti solárních panelů recyklovatelné materiály při správném postupu..

Co ztěžuje recyklaci solárních panelů?


Potíže s recyklací solárních panelů nespočívají v tom, že by materiály, ze kterých jsou vyrobeny, bylo obtížné recyklovat, ale spíše v tom, že jsou vyrobeny z mnoha částí, které se používají společně v jednom výrobku. Oddělení těchto materiálů a jejich jedinečná recyklace je složitý a nákladný proces. Kromě toho je Národní laboratoř pro obnovitelnou energii (NREL) zjistila, že recyklace stojí 15 až 45 dolarů na modul, zatímco skládkování 1 až 5 dolarů na modul. Vzhledem k těmto výrazně vyšším nákladům na recyklaci dnes většina fotovoltaických panelů končí na skládkách.

Jak recyklujete solární panely?

Existují tři hlavní způsoby recyklace solárních panelů: opětovné použití, mechanická recyklace, a chemická recyklace. Každá z těchto metod má své výhody a nevýhody a všechny budou mít pravděpodobně své místo v odvětví recyklace solárních panelů i v budoucnu.

Opětovné použití nebo renovace solárních panelů

V celém tomto článku se „recyklací“ rozumí rozklad solárních panelů na jednotlivé složky a následné použití těchto získaných materiálů jinde, včetně jiných solárních výrobků. Existuje však také pojem „opětovné použití“ solárních panelů, což je jiný typ řešení problému solárního odpadu.

Opětovné použití je lákavou metodou recyklace fotovoltaických modulů, protože výrobky vyžadují jen malé množství zpracování. Solární panely po uplynutí záruční doby však obvykle produkují výrazně méně energie, než když byly nové, což je činí vysoce nepoužitelnými pro výrobu solární energie. Použité solární panely mají stále své místo, ale nejedná se o dlouhodobé nebo trvalé řešení nadcházejícího problému s odpadem ze solárních panelů.

Opětovné použití solárních panelů má smysl pro malé off-grid aplikace, kde není nezbytně nutné vyrábět elektřinu super efektivně pomocí nejnovější solární technologie. Je také použitelné pro malé, specifické solární nabíječky, jako je udržování elektronických značek na dálnici napájených nebo nabíjení stanice pro elektrokola. Jinak použité nebo repasované panely prostě nevyrábějí dostatek elektřiny, aby byly použitelné jako součást větších solárních polí.

Mechanická recyklace

Jedna ze dvou skutečných metod „recyklace“ solárních panelů, mechanická recyklace, je proces recyklace, který zahrnuje fyzické rozložení solárních panelů na jejich součásti. V základním případě může mechanická recyklace odstranit z panelu hliníkový rám. Poté se zbývající sklo, křemík, vodiče a různé kovy rozemelou na směs známou jako „skleněná drť“. Skleněná drť se někdy používá jako stavební materiál.

Některé společnosti také používají mechanické metody, aby z panelů získaly více než jen hliníkový rám. Vyžaduje to více času a přesnosti, ale pomocí strojů můžeme fyzicky oddělit menší části solárních panelů, jako je například vnitrobuněčné vedení a samotný křemík.

Chemická/tepelná recyklace

Snad nejzajímavějším segmentem solární recyklace je chemická (nebo tepelná) recyklace. Zatímco mechanická recyklace je omezena tím, jak dobře dokáže proces fyzicky oddělit různé složky, chemická recyklace využívá k oddělení složek solárního panelu reakce na molekulární úrovni. Například francouzský startup ROSI Solar používá chemický proces k extrakci drobných stříbrných drátků, které přenášejí elektřinu přes křemíkové články ve funkčním solárním panelu.

Nakládání se solárním odpadem ve Spojených státech a v Evropě

Recyklace solárních panelů jako praxe je stále ještě v plenkách; za oceánem v Evropě je však mnohem zavedenější součástí solárního průmyslu.

Klíčovým rozdílem mezi recyklací solárních panelů v USA a v Evropě je nedostatek politických zábran ve státech. V Evropě jsou výrobci solárních panelů povinni zabývat se recyklací svých panelů po skončení jejich životnosti. Ve Spojených státech žádné takové federální předpisy neexistují. Některé státy však přijaly zákony, které upravují nakládání se solárními panely po skončení jejich životnosti. Například Kalifornie má univerzální předpisy pro nakládání s odpadem.

Solární kalkulačka
Recyklace solárních panelů: Jak funguje a proč je důležitá?

Jak funguje recyklace solárních panelů?

Recyklace solárních panelů zahrnuje proces získávání cenných materiálů ze starých panelů a jejich znovupoužití nebo recyklaci. Základním krokem je sběr a doprava starých panelů do specializovaných recyklačních zařízení. Zde se solární panely rozmontovávají na jednotlivé součásti, jako jsou sklo, kovy a polovodiče.

Po rozmontování jsou cenné materiály dále zpracovávány. Sklo se očišťuje a může být použito pro výrobu nových panelů nebo jiných skleněných výrobků. Kovy, jako je hliník a měď, se odlévají a recyklují pro další použití. Polovodiče a další elektronické součástky se chemicky zpracovávají za účelem získání vzácných a cenných materiálů, jako jsou křemík, stříbro a zlato.

Proč je recyklace solárních panelů důležitá?

Recyklace solárních panelů je důležitá z několika důvodů:

 • Pomáhá snížit množství odpadu a jeho negativní vliv na životní prostředí. Solární panely obsahují toxické látky, které mohou znečišťovat půdu a vodu, pokud jsou nesprávně likvidovány.
 • Recyklace umožňuje opětovné využití cenných materiálů, což snižuje potřebu těžby nových zdrojů. Například křemík, který je klíčovou složkou solárních panelů, je vzácný minerál a jeho těžba má negativní dopad na životní prostředí.
 • Recyklace také poskytuje pracovní příležitosti v oblasti zpracování a recyklace elektronického odpadu.

Recyklace solárních panelů je proto důležitým krokem směrem ke zodpovědnějšímu a udržitelnějšímu využívání obnovitelných zdrojů energie.

ZDARMA – cenová nabídka na fotovoltaiku

Díky, že jste dočetli až sem. Doufám, že se článek aspoň trošku líbil a přečtete si i některé další články na našem webu.

Kategorie – solární panely

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *