Základy Tepelných Čerpadel

Rychlá cenová nabídka na čerpadlo

Princip fungování tepelných čerpadel

1. Co je tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo je zařízení, které zajišťuje přenos tepla z jednoho místa na jiné. Jeho hlavním principem je využití termodynamického cyklu pro přenos tepla z prostředí s nižší teplotou do prostředí s vyšší teplotou. Tepelná energie je tak přemisťována z méně teplého prostředí (například z venkovního vzduchu, vody nebo země) do vyššího tepla, které je potřeba ohřát (například do vytápěného interiéru nebo pro ohřev vody).

2. Princip fungování tepelných čerpadel

Tepelná čerpadla využívají několika fyzikálních principů ke svému fungování. Nejčastěji se využívá principu tepelného čerpadla s chladivem. Tento cyklus zahrnuje čtyři základní fáze:

1. Vypařování: Chladivo (například freon) je vpařováno za nízkého tlaku v tepelném čerpadle a získává tak tepelnou energii z okolního prostředí (například vzduchu nebo země).
2. Stlačování: Vypařené chladivo je stlačeno do vysokého tlaku pomocí kompresoru. Tím stoupá i jeho teplota.
3. Kondenzace: Tepelná energie z vypařeného chladiva je předána do vyšší teploty prostředí (například do vody nebo vzduchu) a chladivo se přitom zkapalní.
4. Rozpad: Zkapalněné chladivo je uvolněno z vysokého tlaku a přechází zpět do nízkotlakého stavu, čímž se opět připraví ke vypařování.

3. Využití tepelných čerpadel

Tepelná čerpadla se využívají k různým účelům, jako je vytápění interiérů, příprava teplé vody či chlazení. Jsou ekonomicky výhodná, protože pro přenos tepla využívají okolního prostředí, což může být vzduch, voda nebo země. Výhodou tepelných čerpadel je také jejich udržitelný charakter, protože pro provoz nepotřebují žádné palivo a nevytvářejí zplodiny, které by znečišťovaly životní prostředí.

Pro více informací o principu fungování tepelných čerpadel doporučujeme následující zdroje s vysokou autoritou:

E.ON – Teplo a energie pro Vás
Energie přírody – Teplo a energie pro domácnosti

tepelné čerpadlo

 

Historie a vývoj tepelných čerpadel

Předchůdci tepelných čerpadel

– První myšlenky na využití tepla z okolí k vytápění se objevily již v polovině 19. století, kdy byly vyvinuty první parní stroje.
– V roce 1852 vytvořil Peter von Rittinger první tepelné čerpadlo, které využívalo páru jako médium čerpání tepla.
– Další mezník přišel v roce 1877, kdy byl vyvinut Thomsonův cyklus, který se stal základem pro moderní tepelná čerpadla.

Raný vývoj tepelných čerpadel

– V průběhu 20. století docházelo k neustálému vývoji tepelných čerpadel.
– V roce 1922 bylo vyvinuto první tepelné čerpadlo, které fungovalo na elektřinu.
– V roce 1945 byl poprvé použit fluorovaný uhlovodík jako chladivo v tepelných čerpadlech.
– V 70. a 80. letech se začaly vyrábět tepelná čerpadla s vysokým účinností a nízkým obsahem fluorovaných uhlovodíků.

Moderní tepelná čerpadla

– V posledních desetiletích došlo k výraznému pokroku v oblasti tepelných čerpadel.
– Nové technologie umožňují využít tepelná čerpadla v různých oblastech, včetně vytápění domů, ohřevu vody nebo klimatizace.
– Moderní tepelná čerpadla jsou energeticky účinná a šetrná k životnímu prostředí.
– V současnosti se stále pracuje na zlepšování a inovacích tepelných čerpadel, aby byly ještě účinnější a ekonomičtější.

Rychlá cenová nabídka na čerpadlo

tepelné čerpadlo

 

Výhody a nevýhody tepelných čerpadel

Výhody:

 • Úspora energie – tepelná čerpadla využívají obnovitelné zdroje energie, jako je například vzduch, voda nebo zemní teplo, a přeměňují je na teplo pro vytápění domu či ohřev vody. Tím se snižuje spotřeba elektřiny či plynu, což vede k úsporám na dlouhodobě.
 • Ekologická volba – tepelná čerpadla nevytvářejí emise oxidu uhličitého nebo jiných znečišťujících látek, což přispívá k ochraně životního prostředí. Jsou tak šetrnější vůči planetě a přispívají k boji proti globálnímu oteplování.
 • Možnost využití odpadního tepla – tepelná čerpadla dokážou využít například odpadní teplo z průmyslových procesů nebo z chladicích systémů a přeměnit je na teplo pro vytápění.
 • Nízké provozní náklady – přestože pořizovací cena tepelného čerpadla je vyšší než u jiných vytápěcích systémů, provozní náklady jsou v průběhu let nižší. Jejich účinnost je vysoká a spotřebovávají pouze minimální množství elektrické energie pro pohon kompresoru.

Nevýhody:

 • Pořizovací cena – tepelná čerpadla mají vyšší pořizovací náklady než jiné systémy. Je třeba investovat více peněz do jejich pořízení, což může být pro některé lidi nevhodné.
 • Potřeba prostoru – tepelná čerpadla vyžadují dostatečný prostor pro instalaci. Některé typy čerpadel potřebují například zemní vrt, což může být omezením pro menší pozemky nebo pro městská prostředí.
 • Závislost na vnější teplotě – tepelná čerpadla jsou závislá na dostupnosti tepla z vnějšího zdroje, jako je vzduch, voda nebo zemní teplo. Pokud je teplota extrémně nízká, účinnost čerpadla se snižuje, což může ovlivnit jeho schopnost vytápět.
 • Možné hluky – některé tepelná čerpadla mohou produkovat určitý hladinu hluku, zejména při chodu ventilátoru nebo kompresoru. Je třeba zvážit jejich umístění, aby hluk nebyl obtěžující pro obyvatele nebo sousedy.

 

tepelné čerpadlo

Různé typy tepelných čerpadel

Vzduch-voda tepelná čerpadla

 • Tepelná čerpadla vzduch-voda využívají okolního vzduchu k získání tepla pro vytápění domácností nebo ohřev vody.
 • Tyto typy čerpadel jsou obecně jednodušší na instalaci a nevyžadují velké úpravy vnitřního prostoru domu.
 • Při výběru tepelného čerpadla vzduch-voda je třeba zvážit klimatické podmínky ve vašem regionu, protože vlivem změn teplot může docházet ke snížení účinnosti systému.

Voda-voda tepelná čerpadla

 • Tepelná čerpadla voda-voda získávají teplou vodu z vodního zdroje, jako je například podzemní voda nebo jezero.
 • Tyto typy čerpadel mají obvykle vyšší účinnost a poskytují stabilnější výkon, který není ovlivněn vnějšími teplotami.
 • Pokud nemáte snadný přístup k vhodnému vodnímu zdroji, bude instalace tepelného čerpadla voda-voda složitější a nákladnější.

Půda-voda tepelná čerpadla

 • Tepelná čerpadla půda-voda získávají energii země pomocí plošného nebo sondačního systému umístěného pod zemí.
 • Tyto systémy jsou vhodné pro vytápění a chlazení domácnosti a jsou ve většině případů energeticky účinné.
 • Instalace půda-voda tepelného čerpadla vyžaduje určité množství volné půdy nebo zahradní plochy, která může být na nějakou dobu narušena.

Pro více informací o různých typech tepelných čerpadel si můžete přečíst následující zdroje:

FAQs o základech tepelných čerpadel

Co jsou tepelná čerpadla?

Tepelná čerpadla jsou zařízení, která přenáší teplo z jednoho místa do jiného pomocí chladiva. Mohou být použita k vytápění, chlazení nebo ohřevu vody.

Jak tepelná čerpadla fungují?

Tepelná čerpadla využívají fyzikálního principu, že teplo se přirozeně přesouvá z teplejších míst na chladnější. Tohoto přenosu dosahují pomocí chladiva, které je cyklicky stlačováno a rozpínáno za účelem přenosu tepla mezi prostředím s nízkou teplotou (zdroj tepla) a prostředím s vyšší teplotou (cílový prostor).

Kde se tepelná čerpadla nejčastěji používají?

Tepelná čerpadla jsou nejčastěji používána v domovech, aby se vytápělo nebo chladilo prostředí. Mohou být také využívána k ohřevu vody pro potřeby domácnosti nebo bazénů.

Jaké jsou výhody tepelných čerpadel?

Tepelná čerpadla mají několik výhod. Jsou energeticky efektivní, protože využívají převážně obnovitelné zdroje energie, jako je vzduch, voda nebo země. Jsou také ekologicky šetrná, protože nevytvářejí emise škodlivých plynů. Navíc mohou pomoci snížit náklady na vytápění a chlazení domu.

Rychlá cenová nabídka na čerpadlo

Závěr

– Poskytuje úplný přehled o fungování tepelných čerpadel
– Zaměřuje se na využívání obnovitelných zdrojů energie pro vyhřívání nebo chlazení prostor
– Seznamuje s principy, typy a provozními režimy tepelných čerpadel
– Naučí navrhnout a vybrat správný typ tepelného čerpadla pro konkrétní aplikaci
– Zajistí efektivní provoz
– Vhodné pro techniky, projektanty, energetiky a zájemce o moderní a ekologickou technologii.

Podívejte se, jak funguje tepelné čerpadlo.

Díky, že jste dočetli až sem. Doufám, že se článek aspoň trošku líbil a přečtete si i některé další články na našem webu.

Kategorie – tepelná čerpadla

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *