Přehled nejdůležitějších pojmů u tepelného čerpadla

Přehled nejdůležitějších pojmů u tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo je zařízení, které umožňuje převádět teplo z jednoho prostředí do jiného pomocí chladicího média. Při tomto procesu se využívá přírodních zdrojů energie, jako je například vzduch, voda nebo země.

Nejdůležitějšími pojmy souvisejícími s tepelným čerpadlem jsou:

  • Chladicí médium – látka, která přebírá teplo z jednoho místa a přenáší ho na jiné místo.
  • Komprese – proces zvýšení tlaku chladicího média, který umožňuje přenos tepla.
  • Evaporace – proces odpařování chladicího média za nízkého tlaku a nízké teploty.
  • Kondenzace – proces srážení chladicího média za vysokého tlaku a vysoké teploty.
  • Expanze – proces snížení tlaku chladicího média po kondenzaci, aby se opět připravilo na další cyklus.

Rychlá cenová nabídka na čerpadlo

Přehled termínů souvisejících s tepelnými čerpadly

Při výběru tepelného čerpadla je nezbytné mít základní znalosti některých technických termínů a fyzikálních veličin, které určují parametry vytápěné budovy a daného tepelného čerpadla. Pojďme se podívat na ty nejdůležitější.

Tepelná ztráta domu

Při správném dimenzování tepelného čerpadla je nezbytné zjistit tepelnou ztrátu domu. Jedná se o množství tepelné energie, která v daném okamžiku uniká z celé obálky budovy, tzn. přes stěny, střechu, okna a další stavební prvky. Měrnou jednotkou je kW. Výpočet tepelné ztráty domu se provádí pro konkrétní teplotu reprezentující extrémní chlad, známou jako venkovní výpočtová teplota dané lokality, kde se stavba nachází. Pro většinu území v České republice se počítá s výpočtovou teplotou -12°C nebo -15°C.

V případě nových staveb bývá tepelná ztráta uvedena v projektové dokumentaci. Tepelné čerpadlo je pak obvykle navrženo tak, aby pokrylo 80 % této ztráty.

Topný faktor tepelného čerpadla (COP)

Topný faktor tepelného čerpadla, zkráceně COP, je poměr mezi topným výkonem a elektrickým příkonem tepelného čerpadla. Hodnota topného faktoru závisí na podmínkách, za kterých tepelné čerpadlo pracuje. Jednoduše řečeno, čím je hodnota vyšší, tím je tepelné čerpadlo efektivnější.

Teplota výstupní vody z tepelného čerpadla

Při posuzování topného faktoru je také důležité zohlednit teplotu výstupní vody z tepelného čerpadla, která by měla odpovídat teplotnímu spádu otopné soustavy. Teplotní spád je rozdíl teplot mezi dvěma místy. Základní jednotkou je Kelvin (K). Jako příklad můžeme uvést otopné těleso, kde je teplota vody v přívodním potrubí 60 °C a teplota vody ve vratném potrubí 45 °C. Teplotní spád tohoto otopného tělesa je 60 – 45 = 15 K. Teplotní spád se označuje jako 60/45.

Přehled termínů souvisejících s parametry budovy

PENB – průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy slouží k informaci o energetické náročnosti provozu nemovitosti. Tento průkaz je součástí energetického posudku, který analyzuje hospodaření s energiemi včetně předběžného návrhu stavebních opatření, jejich cen a dopadu.

Tepelná ztráta / tepelný výkon (kW)

Tepelná ztráta nebo tepelný výkon je udáván v kilowatech (kW). Skládá se z tepelné ztráty prostupem obálky budovy a větráním.

Měrná potřeba tepla na vytápění (kWh)

Měrná potřeba tepla na vytápění se udává v kilowatthodinách (kWh). Měrná potřeba tepla na vytápění je veličina, která charakterizuje tepelně-izolační vlastnosti budovy bez ohledu na účinnost topného systému a zdroje tepla. Vyjadřuje množství tepla, které je odpovídající jednotkové ploše (kWh/m2.rok) nebo jednotkovému objemu vytápěného prostoru (kWh/m3.rok). Jedná se o energetický výstup z objektu, který je určen ztrátami obálky budovy. Měrná potřeba tepla tedy vychází z tepelných ztrát a nelze ji ovlivnit tepelnými zisky ani vhodným systémem vytápění (na rozdíl od spotřeby tepla).

Teplotní spád vytápění (°C)

Teplotní spád je rozdíl teplot mezi dvěma místy. Běžně se uvádí u otopných těles, kotlů, tepelných čerpadel atd. Pokud je teplota vody v přívodním potrubí do otopného tělesa 90 °C a teplota vody ve vratném potrubí 70 °C, pak je teplotní spád 90 – 70 = 20 K. V odborné literatuře se označuje jako 90/70.

Parametry tepelných čerpadel

Výkon tepelného čerpadla (kW)

Označení např. A7/W35 má následující význam:

  • A7 – vzduchová teplota 7 °C
  • W35 – teplota výstupní vody 35 °C
  • A-7/W55, A-15/W55 – solidní výrobci udávají i výkon tepelného čerpadla a COP při nízkých teplotách.
  • COP – topný faktor tepelného čerpadla
  • SCOP – sezónní topný faktor tepelného čerpadla

Sezónní topný faktor SCOP je průměrný topný faktor za celou topnou sezónu. Účinnost přenosu tepla tepelným čerpadlem v jednom pracovním bodě je vyjádřena topným faktorem (COP). Ten udá

Přehled pojmů týkající se tepelných čerpadel

Při výběru tepelného čerpadla se neobejdete bez základních znalostí některých technických pojmů a fyzikálních veličin, které určují parametry vytápěné budovy a daného tepelného čerpadla. Pojďme se podívat na ty nejdůležitější.

Tepelná ztráta domu

Pro správné dimenzování tepelného čerpadla je v první řadě třeba spočítat tepelnou ztrátu domu. Jedná se o množství tepelné energie, která v daném okamžiku uniká celou obálkou budovy, tzn. přes stěny, střechou, okny a dalšími stavebními prvky. Měrnou jednotkou jsou kW. Výpočet tepelné ztráty domu se počítá pro konkrétní teplotu reprezentující extrémní chlad, nebo-li venkovní výpočtovou teplotu dané lokality, kde se stavba nachází. Pro většinu našeho území v ČR se počítá s výpočtovou teplotou -12°C, příp. -15°C.

V případě novějších staveb bývá tepelná ztráta udána v projektové dokumentaci. Tepelné čerpadlo se pak zpravidla navrhuje tak, aby pokrylo 80 % této ztráty.

Topný faktor tepelného čerpadla (COP)

COP nebo-li topný faktor tepelného čerpadla je poměr topného výkonu a elektrického příkonu tepelného čerpadla. Hodnota topného faktoru je závislá na podmínkách, při kterých tepelné čerpadlo pracuje. Jednoduše řečeno, čím je parametr vyšší, tím je tepelné čerpadlo efektivnější.

Teplota výstupní vody z tepelného čerpadla

V souvislosti s topným faktorem je třeba brát v úvahu teplotu výstupní vody z tepelného čerpadla, která by měla korelovat s teplotním spádem otopné soustavy. Teplotní spád je rozdíl teplot mezi dvěma místy. Základní měrnou jednotkou je Kelvin, označuje se velkým písmenem K. Jako příklad můžeme uvést otopné těleso, kde pokud je teplota vody v přívodním potrubí 60 °C a teplota vody ve vratném potrubí 45 °C, určíme teplotní spád 60 – 45 = 15 K. Teplotní spád tohoto otopného tělesa se označuje 60/45.

tepelné čerpadlo

Přehled nejdůležitějších pojmů u tepelného čerpadla

1. Zdroj tepla

Zdroj tepla u tepelného čerpadla může být vzduch, voda nebo zemina. Toto je klíčový prvek systému, který dodává teplo do čerpadla, které je pak přenáší do vytápěného objektu.

2. Kompresor

Kompresor je součástí tepelného čerpadla, který zvyšuje tlak a teplotu média, které cirkuluje v systému. To umožňuje přenos tepla z nízkoteplotního prostředí do vytápěného prostoru.

3. Výparník

Výparník je komponenta, ve které dochází k odpaření média, které přijalo teplo od zdroje tepla. Tímto procesem se teplo uvolňuje do vytápěného prostředí.

4. Kondenzátor

Kondenzátor je část tepelného čerpadla, kde dochází k kondenzaci média, které vydává teplo do vytápěného prostředí. Zde se médium opět přeměňuje na kapalinu a je připraveno pro další cyklus tepelného čerpadla.

5. Expansní ventil

Expansní ventil reguluje průtok média v tepelném čerpadle. Jeho hlavním úkolem je snížení tlaku a teploty, čímž se umožňuje přechod média z kapalného stavu do plynného stavu.

Rychlá cenová nabídka na čerpadlo

Závěr

– Při výběru tepelného čerpadla je důležité znát tepelnou ztrátu domu
– Tepelná ztráta udává množství energie, která uniká z budovy
– Topný faktor tepelného čerpadla (COP) udává efektivitu čerpadla
– Teplota výstupní vody z tepelného čerpadla musí být vhodně nastavena
– PENB je průkaz energetické náročnosti budovy
– Teplotní spád je rozdíl teplot mezi dvěma místy
– Parametry tepelného čerpadla jsou označeny například A7/W35 nebo A-7/W55
– COP a SCOP udávají účinnost tepelného čerpadla
– Správný výběr tepelného čerpadla je důležitý a můžete se poradit s odborníky.

Podívejte se, jak funguje tepelné čerpadlo.

Díky, že jste dočetli až sem. Doufám, že se článek aspoň trošku líbil a přečtete si i některé další články na našem webu.

Kategorie – tepelná čerpadla

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *