Jak vyhodnotit investici do fotovoltaiky

Jak vyhodnotit investici do fotovoltaiky

Fotovoltaika je stále populárnější způsob výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Investice do fotovoltaických systémů se stává atraktivní možností pro mnoho lidí i firmy. Nicméně, než se rozhodnete investovat do fotovoltaiky, je důležité provést důkladnou analýzu a vyhodnocení návratnosti investice.

1. Analýza potenciálu lokalizace: Prvním krokem je provést analýzu potenciálu vaší lokalizace pro využití sluneční energie. Zjistěte, kolik slunečního záření přijímá vaše oblast a jaký je průměrný počet slunečních hodin. To vám pomůže odhadnout výkon a výnosnost fotovoltaického systému.

2. Náklady na instalaci a údržbu: Dalším faktorem, který je třeba zohlednit při vyhodnocování investice, jsou náklady na instalaci a údržbu fotovoltaického systému. Zjistěte ceny solárních panelů, inverterů a dalšího vybavení. Také si spočítejte náklady na instalaci a pravidelnou údržbu systému.

3. Výnosnost investice: Po zjištění nákladů spočítejte očekávanou výnosnost investice do fotovoltaiky. Vypočítejte, kolik energie bude vaše fotovoltaická instalace schopna vyprodukovat a kolik peněz vám to ušetří na elektrickém účtu. Porovnejte tento úspor s náklady na pořízení a provoz systému.

4. Doba návratnosti: Důležitým ukazatelem je také doba návratnosti investice. Spočítejte, za jak dlouho se vám investované peníze vrátí z úspor na elektřině. Obvykle se pohybuje mezi 5 a 10 lety, ale to záleží na mnoha faktorech, jako je velikost systému, náklady a úspory na elektřině.

Pokud provádíte investici do fotovoltaiky poprvé, je vhodné se poradit s odborníky v tomto oboru. Mohou vám poskytnout další informace a pomoci s vyhodnocením investice do fotovoltaiky.

ZDARMA – cenová nabídka na fotovoltaiku

Před nákup fotovoltaického projektu, měli byste vědět, jaké výnosy můžete očekávat. Zjistěte, jaká kritéria oceňování investic do fotovoltaických elektráren jsou v oboru obvyklá a které klíčové údaje mají největší vypovídací hodnotu.

V posledních několika letech se ocenění výnosů z fotovoltaických projektů stalo v mnoha ohledech spolehlivějším. Zvyšující se přesnost prognóz výnosů je do značné míry způsobena tím, že se jako základ pro hodnocení ustálila běžná kritéria.

Pro správné vyhodnocení fotovoltaického projektu je důležité znát tato hodnotící kritéria (Key Performance Indicators = KPI) a pochopit, které hodnotové faktory ovlivňují. Snadný způsob, jak získat první dojem, je zadat klíčové údaje o investici do některého z fotovoltaické kalkulačky k dispozici online.

Spolehlivost prognózy výnosů však lze výrazně zvýšit, pokud se hodnota fotovoltaického projektu porovná s referenčními hodnotami, tj. praktickými hodnotami podobných fotovoltaických projektů. U stávajících systémů by se vždy měly brát v úvahu soubory dat se skutečnými, naměřenými hodnotami výnosů. Pro komplexnější hodnocení projektů se mnohé investiční domy spoléhají na nástroje, které samy vyvinuly. Je také možné mít Hodnocení fotovoltaických projektů vypracované externími poskytovateli služeb.

Aby se prognóza výnosů mohla realizovat v praxi, musíte zjistit, zda projekt fotovoltaiky splňuje její požadavky. Pomocí tzv. technické due diligence procesu, měli byste si před koupí projektu ověřit, zda na vás nečekají nějaké technické nebo organizační nástrahy.

Předem byste si také měli definovat cíle investice. Na jejich základě můžete při interním modelování návratnosti posoudit, nakolik fotovoltaický projekt odpovídá vašim cílům. Cílem vaší investice může být například daňová optimalizace, optimalizace vlastního kapitálu nebo maximální likvidita v budoucnu.

Ukazatele pro posouzení výnosnosti

K vyhodnocení návratnosti investice do fotovoltaiky můžete použít následující základní klíčové údaje:

 • Poměr výkonu (PR)
 • Kapitálové náklady (CAPEX)
 • Provozní náklady (OPEX)
 • Závazky provozní společnosti
 • Příjmy z prodeje elektřiny

Modelování výnosů musí navíc zohlednit model uvádění elektřiny na trh a veškeré závazky provozní společnosti. Například mohou existovat závazky vyplývající z typu financování, které poprvé umožnilo projekt při jeho výstavbě.

Provozní společnost může mít také závazky mimo rozsah projektu, například z titulu personálních nákladů nebo jiných projektových úvěrů. Taková rizika lze omezit transakcí s aktivy, při níž je systém převzat pomocí vlastní společnosti, namísto transakce s akciemi, při níž jsou zakoupeny akcie provozní společnosti.

Poměr výkonnosti

Poměr výkonu je vztah mezi předpokládaným a skutečně naměřeným výnosem fotovoltaického systému. Jako charakteristický údaj má zásadní význam, protože udává, kolik energie lze vyrobit a dodat do sítě. U moderního střešního systému by poměr výkonu neměl být nižší než 87,5 %.

Výkonnostní poměr lze pozitivně ovlivnit optimální technikou a chytrou kombinací nových, technologicky vyspělých komponent. Degradace fotovoltaických modulů má však na poměr výkonu negativní vliv.

V případě stávajících systémů by nemělo být samozřejmostí, že běžné snížení výkonu v průběhu let provozu bude odpovídat výpočtům. Snížení může být větší. U těchto systémů je třeba porovnat alespoň 4-5 let s instalovaným jmenovitým výkonem, aby bylo možné získat spolehlivou průměrnou hodnotu ztráty výkonu.

U nových typů modulů dnes výrobci fotovoltaických modulů nabízejí velmi vysoké záruky na své výrobky, v některých případech s roční ztrátou výkonu pod 0,4 %. Čím vyšší je výkon systému na začátku provozu, tím lépe bude systém vyrábět elektřinu v druhé polovině své životnosti, což je obvykle kritické období z hlediska poklesu výkonu.

To naopak znamená, že je třeba věnovat velkou pozornost tomu, aby byla zajištěna dobrá kvalita komponent a aby byl systém dobře navržen. Nelze dostatečně zdůraznit, jak důležité je řídit systém v jeho druhé a třetí dekádě tak, aby se náklady nevyrovnaly počátečnímu zisku, nebo dokonce hrozilo, že se investice překlopí do záporných hodnot.

Kapitálové náklady

Kapitálové náklady (CAPEX) fotovoltaického systému jsou náklady na výstavbu. Skládají se z nákladů na komponenty a pracovní sílu. Jako srovnatelný ukazatel se pro tyto účely ustálily specifické systémové náklady na kilowatt instalovaného výkonu (čisté částky).

Fotovoltaický průmysl vynakládá v rámci svého hodnotového řetězce veškeré úsilí, aby vyráběl solární články (>24 %) a fotovoltaické moduly (>20 %) s co nejvyšší účinností. Zajímavé je, že ceny modulů pro koncové zákazníky výrazně klesly – podle Fraunhoferova institutu, investiční náklady na fotovoltaické elektrárny klesly od roku 2008 o 75 %. Nicméně marže výrobců zůstaly konstantní a pohybují se zhruba mezi 2 a 5 %.

Zprostředkovatelský obchod se však drasticky snížil a marže víceúrovňových obchodníků byly v odvětví do značné míry eliminovány. V důsledku toho zůstávají při nákupu fotovoltaických modulů cenové rozdíly i přes velké rozdíly v množství malé. Například při nákupu 500 kWp, tj. půl megawattu, stojí fotovoltaické moduly 24 centů za kWp. Při nákupu 50 MW jsou moduly levnější pouze o jeden až dva centy za kWp. Potenciální rozdíl v ceně je pouze 10 až 15 eur za fotovoltaický modul – v závislosti na výkonové třídě.

Ceny jednotlivých komponent fotovoltaických systémů se řídí cenami jejich primárních surovin. Ceny modulů závisí na ceně křemíku, ceny subkonstrukcí na ceně oceli a ceny kabelů na ceně mědi.

Z dlouhodobého hlediska je hodnota systému ovlivněna kvalitou komponent a inženýrských prací. Systém by měl ve druhém a třetím desetiletí fungovat natolik spolehlivě, aby případné náklady na opravy a prostoje nevyvážily počáteční zisky. Příliš vysoké počáteční náklady jsou však také problematické, protože marže při prodeji elektřiny se snižují.

Provozní náklady

Hlavní faktory pro výpočet provozních nákladů (OPEX) jsou náklady na údržbu, poplatky, odvody a případné náklady na pronájem pozemků, poplatky za zasíťování a podobně. Srovnávací hodnoty a přezkum konkrétních smluvních podmínek jsou obzvláště důležité, aby bylo možné posoudit, do jaké míry lze provozní náklady snížit.

Provozní náklady zahrnují také kapitálové náklady. Zejména refinancování za lepších podmínek může znamenat významný rozdíl. Před deseti lety byly půjčky výrazně dražší, protože WACC, „vážené průměrné náklady na kapitál“, pro projekty obnovitelných zdrojů zahrnovaly vyšší technologické rizikové prémie a vzhledem k prostředí na finančních trzích byly tehdejší úrokové podmínky méně optimální.

Skutečný technický stav systému lze využít k posouzení výše rezervních prostředků, které by měly být plánovány na opravu nebo výměnu komponent.

Příjmy

Výkupní ceny jsou garantovány státem po dobu 20 let, a proto je lze velmi dobře plánovat. Stabilita příjmů z přímých marketingových smluv naproti tomu závisí na skutečné poptávce po elektřině a vývoji cen elektřiny.

Koncepce vlastní spotřeby jsou závislé na stejné logice. Čím lépe lze vlastní spotřebu předpovědět, tím spolehlivěji ji lze využít k optimalizaci výnosů. Pro vyhodnocení výnosové stránky věci by proto měly být předpoklady částí vlastní spotřeby pečlivě přezkoumány.

Průměrné výnosy

Z modelování výnosů vyplývá, že místní fotovoltaické instalace mohou dosáhnout výnosů ve středním jednociferném pásmu, pokud je prostředí odměňování zajištěno dobrými smlouvami o výkupu elektřiny nebo výkupními sazbami. To je v současném prostředí nízkých úroků výhodné. Jinou investici se srovnatelně nízkým rizikem a odpovídajícími prognózami návratnosti lze jen těžko najít.


solarni panely

Solární kalkulačka
Jak vyhodnotit investici do fotovoltaiky

Jaké faktory zvažovat při vyhodnocování investice do fotovoltaiky?

Při vyhodnocování investice do fotovoltaiky je důležité zvážit několik faktorů, které mohou ovlivnit její výhodnost. Patří sem:

 • Velikost a umístění solárních panelů
 • Orientace střechy ve vztahu k slunečnímu svitu
 • Výše investičních nákladů
 • Dlouhodobá úspora na elektřině
 • Možnost využití státních dotací nebo příspěvků
 • Předpokládaná životnost a údržba solárního systému

Jaké jsou výhody investice do fotovoltaiky?

Investice do fotovoltaiky mohou mít několik výhod, včetně:

 • Snížení nákladů na elektřinu
 • Zelená energie a příspěvek k ochraně životního prostředí
 • Možnost využití státních dotací a příspěvků
 • Možnost prodeje přebytků elektřiny zpět do sítě
 • Potenciál dlouhodobého zhodnocení investice

 

ZDARMA – cenová nabídka na fotovoltaiku

Díky, že jste dočetli až sem. Doufám, že se článek aspoň trošku líbil a přečtete si i některé další články na našem webu.

Kategorie – solární panely

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *